هندی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به male names

زبان: هندی [hi] بازگشت به هندی

دسته بندی: male names تصديق male names تلفظ ها