هندی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به characters in Ramayana (از Rishi Vasistha به Vishvamitra)

زبان: هندی [hi] بازگشت به هندی

دسته بندی: characters in Ramayana تصديق characters in Ramayana تلفظ ها