عبری واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به religion

زبان: عبری [he] بازگشت به عبری

دسته بندی: religion تصديق religion تلفظ ها