عبری واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به place in Israel

زبان: عبری [he] بازگشت به عبری

دسته بندی: place in Israel تصديق place in Israel تلفظ ها