عبری واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به Israeli politicians

زبان: عبری [he] بازگشت به عبری

دسته بندی: Israeli politicians تصديق Israeli politicians تلفظ ها