عبری واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به house

زبان: عبری [he] بازگشت به عبری

دسته بندی: house تصديق house تلفظ ها