عبری واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به flowers (از به )

زبان: عبری [he] بازگشت به عبری

دسته بندی: flowers تصديق flowers تلفظ ها

529 كلمات برچسب زده شده با عنوان "flowers".

كلمه ای در اين دسته بندی موجود نيست.
آيا می خواهيد واژۀ جديدی اضافه كنيد؟

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی