عبری واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به flowers (از אירוס به עדעד)

زبان: عبری [he] بازگشت به عبری

دسته بندی: flowers تصديق flowers تلفظ ها