عبری واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به first names (از Addi به Yehuda)

زبان: عبری [he] بازگشت به عبری

دسته بندی: first names تصديق first names تلفظ ها