زبان: عبری [he]

بازگشت به عبری

دسته بندی: body parts

تصديق body parts تلفظ ها