عبری واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به body parts

زبان: عبری [he] بازگشت به عبری

دسته بندی: body parts تصديق body parts تلفظ ها