عبری واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به animals

زبان: عبری [he] بازگشت به عبری

دسته بندی: animals تصديق animals تلفظ ها