عبری واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به הווה רבים (از מייעצים به מוחצים)

زبان: عبری [he] بازگشت به عبری

دسته بندی: הווה רבים تصديق הווה רבים تلفظ ها