زبان: عبری [he]

بازگشت به عبری

دسته بندی: בית

تصديق בית تلفظ ها