زبان: عبری [עברית]

پيوستن به تلفظ های عبری

  • شمار متكلمان: 7.500.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 2.105
  • واژه‌های تلفظ شده: 26.741
  • واژه‌های تلفظ نشده: 11.421
  • عبری

تلفظ های برتر افزودن واژه

نمايش همه