هاكا راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: هاكا [客家话-客语] پيوستن به تلفظ های هاكا

  • شمار متكلمان: 44.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 131
  • واژه‌های تلفظ شده: 4.367
  • واژه‌های تلفظ نشده: 1.750