هاكا راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: هاكا [客家话-客语] پيوستن به تلفظ های هاكا

  • شمار متكلمان: 34.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 94
  • واژه های تلفظ شده: 2.509
  • واژه های تلفظ نشده: 2.314