هاكا راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: هاكا [客家话-客语] پيوستن به تلفظ های هاكا

  • شمار متكلمان: 34.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 118
  • واژه‌های تلفظ شده: 2.864
  • واژه‌های تلفظ نشده: 2.372