زبان: مانكس [Gaelg]

پيوستن به تلفظ های مانكس

  • شمار متكلمان: 300
  • شمار متكلمان در فوروو: 6
  • واژه‌های تلفظ شده: 92
  • واژه‌های تلفظ نشده: 529