مانكس راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: مانكس [Gaelg] پيوستن به تلفظ های مانكس

  • شمار متكلمان: 300
  • شمار متكلمان در فوروو: 5
  • واژه های تلفظ شده: 90
  • واژه های تلفظ نشده: 537