گجراتی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به Gandhi

زبان: گجراتی [gu] بازگشت به گجراتی

دسته بندی: Gandhi تصديق Gandhi تلفظ ها