آلمانی سوييسی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به urige Gaststätte

زبان: آلمانی سوييسی [gsw] بازگشت به آلمانی سوييسی

دسته بندی: urige Gaststätte تصديق urige Gaststätte تلفظ ها

3 كلمات برچسب زده شده با عنوان "urige Gaststätte". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا