گالیسی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به lingüística

زبان: گالیسی [gl] بازگشت به گالیسی

دسته بندی: lingüística تصديق lingüística تلفظ ها