گاليك اسكاتلندی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: گاليك اسكاتلندی [Gàidhlig] پيوستن به تلفظ های گاليك اسكاتلندی

  • شمار متكلمان: 100.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 345
  • واژه‌های تلفظ شده: 1.241
  • واژه‌های تلفظ نشده: 654
گاليك اسكاتلندی

عكس از Jay Galvin