زبان: گاليك اسكاتلندی [Gàidhlig]

پيوستن به تلفظ های گاليك اسكاتلندی

  • شمار متكلمان: 100.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 358
  • واژه‌های تلفظ شده: 1.242
  • واژه‌های تلفظ نشده: 733
  • گاليك اسكاتلندی