گاليك اسكاتلندی راهنمای تلفظ

[Gàidhlig]

پيوستن به تلفظ های گاليك اسكاتلندی

  • شمار متكلمان: 100.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 365
  • واژه‌های تلفظ شده: 1.247
  • واژه‌های تلفظ نشده: 851
  • گاليك اسكاتلندی عكس از Dave Conner