گاليك اسكاتلندی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: گاليك اسكاتلندی [Gàidhlig] پيوستن به تلفظ های گاليك اسكاتلندی

  • شمار متكلمان: 100.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 255
  • واژه های تلفظ شده: 839
  • واژه های تلفظ نشده: 850
گاليك اسكاتلندی

عكس از Jay Galvin