زبان:

فریزی غربی

[Frysk]

بازگشت به فریزی غربی

260 واژه های تلفظ شده.