فریزی غربی واژه های تلفظ نشده (از toarnbei به liet)

زبان: فریزی غربی [Frysk] بازگشت به فریزی غربی

309 واژه های تلفظ شده. بازگشت به فریزی غربی [Frysk]
 • ضبط تلفظ toarnbeitoarnbei [blackberry]
 • ضبط تلفظ beambeam [monosyllable, noun, verb, nature, tree]
 • ضبط تلفظ bearbear [noun, animals, verb, support, endure, bear]
 • ضبط تلفظ skriftskrift [notebook]
 • ضبط تلفظ sniesnie [snow]
 • ضبط تلفظ komkommerkomkommer [noun, food, cucumber]
 • ضبط تلفظ pannepanne [science, technique, physics, electricity, troubleshooting, FABRIC, Auto als Thema, noun, feminine noun, Nomen, Celle di San Vito, pot]
 • ضبط تلفظ lúdlúd [louse]
 • ضبط تلفظ tigertiger [animals, Originally Persian, Animal, Tiger]
 • ضبط تلفظ kerskers [trees, plants, cherry]
 • ضبط تلفظ seesee [verb, come, see, sea]
 • ضبط تلفظ túntún
 • ضبط تلفظ tsjerketsjerke
 • ضبط تلفظ wjirmwjirm
 • ضبط تلفظ wjirgjewjirgje
 • ضبط تلفظ koalkoal [cabbage]
 • ضبط تلفظ ÖömrangÖömrang [Amrum auf Friesisch]
 • ضبط تلفظ blomblom [efternamn, egennamn, flower, surname]
 • ضبط تلفظ wetterstofwetterstof [chemical element]
 • ضبط تلفظ stjerstjer
 • ضبط تلفظ masinegewearmasinegewear [machine gun]
 • ضبط تلفظ katkat [job title, executioner, nouns in Upper Sorbian, Animal, name-Irish, cat]
 • ضبط تلفظ trakuglitrakugli [shirt]
 • ضبط تلفظ himdhimd [shirt]
 • ضبط تلفظ OomramOomram [Amrum]
 • ضبط تلفظ WattjeWattje [name, Frisian, german, dutch]
 • ضبط تلفظ DeaDea [female names, names, noms, noms propis]
 • ضبط تلفظ berchberch
 • ضبط تلفظ skyldskyld
 • ضبط تلفظ lietliet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی