زبان:

فریزی غربی

[Frysk]

بازگشت به فریزی غربی

262 واژه های تلفظ شده.