زبان:

فریزی غربی

[Frysk]

بازگشت به فریزی غربی

228 واژه های تلفظ شده.