زبان:

فریزی غربی

[Frysk]

بازگشت به فریزی غربی

261 واژه های تلفظ شده.