فاروئی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به given name

زبان: فاروئی [fo] بازگشت به فاروئی

دسته بندی: given name تصديق given name تلفظ ها

10 كلمات برچسب زده شده با عنوان "given name". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا