فنلاندی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به verbs in Finnish

زبان: فنلاندی [fi] بازگشت به فنلاندی

دسته بندی: verbs in Finnish تصديق verbs in Finnish تلفظ ها