فنلاندی راهنمای تلفظ

[Suomi]

پيوستن به تلفظ های فنلاندی

  • شمار متكلمان: 5.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 1.250
  • واژه‌های تلفظ شده: 52.235
  • واژه‌های تلفظ نشده: 9.875
  • فنلاندی عكس از Tarja Mitrovic