فارسی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به socio-political terms

زبان: فارسی [fa] بازگشت به فارسی

دسته بندی: socio-political terms تصديق socio-political terms تلفظ ها