زبان: فارسی [fa]

بازگشت به فارسی

دسته بندی: ز

تصديق ز تلفظ ها