فارسی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: فارسی [پارسی] پيوستن به تلفظ های فارسی

  • شمار متكلمان: 85.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 3.783
  • واژه های تلفظ شده: 39.063
  • واژه های تلفظ نشده: 28
فارسی

عكس از seier+seier+seier