فارسی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: فارسی [پارسی] پيوستن به تلفظ های فارسی

  • شمار متكلمان: 85.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 3.794
  • واژه های تلفظ شده: 39.140
  • واژه های تلفظ نشده: 16
فارسی

عكس از seier+seier+seier