باسک واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به Animal

زبان: باسک [eu] بازگشت به باسک

دسته بندی: Animal تصديق Animal تلفظ ها