باسک راهنمای تلفظ

[Euskara]

پيوستن به تلفظ های باسک

  • شمار متكلمان: 600.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 528
  • واژه‌های تلفظ شده: 16.482
  • واژه‌های تلفظ نشده: 3.349
  • باسک عكس از Leon Petrosyan