زبان: باسک [Euskara]

پيوستن به تلفظ های باسک

  • شمار متكلمان: 600.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 483
  • واژه‌های تلفظ شده: 15.716
  • واژه‌های تلفظ نشده: 1.244
  • باسک عكس از Leon Petrosyan