باسک راهنمای تلفظ

[Euskara]

پيوستن به تلفظ های باسک

  • شمار متكلمان: 600.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 508
  • واژه‌های تلفظ شده: 16.008
  • واژه‌های تلفظ نشده: 2.472
  • باسک عكس از Leon Petrosyan