اتون راهنمای تلفظ

[Eton]

پيوستن به تلفظ های اتون

  • شمار متكلمان: 52.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 3
  • واژه‌های تلفظ شده: 1
  • واژه‌های تلفظ نشده: 37