زبان: اسپرانتو [eo]

بازگشت به اسپرانتو

دسته بندی: sostantivo

تصديق sostantivo تلفظ ها