اسپرانتو راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: اسپرانتو [Esperanto] پيوستن به تلفظ های اسپرانتو

  • شمار متكلمان: 2.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 203
  • واژه‌های تلفظ شده: 10.743
  • واژه‌های تلفظ نشده: 1

واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید