اسپرانتو راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: اسپرانتو [Esperanto] پيوستن به تلفظ های اسپرانتو

  • شمار متكلمان: 2.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 182
  • واژه های تلفظ شده: 10.795
  • واژه های تلفظ نشده: 0

واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

واژه ای در اين فهرست وجود ندارد.
واژه هايی را كه می خواهيد بدانید چطور تلفظ کنید اضافه كنيد