اسپرانتو راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: اسپرانتو [Esperanto] پيوستن به تلفظ های اسپرانتو

  • شمار متكلمان: 2.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 214
  • واژه‌های تلفظ شده: 10.760
  • واژه‌های تلفظ نشده: 4