اسپرانتو راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: اسپرانتو [Esperanto] پيوستن به تلفظ های اسپرانتو

  • شمار متكلمان: 2.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 246
  • واژه‌های تلفظ شده: 16.902
  • واژه‌های تلفظ نشده: 430