اسپرانتو راهنمای تلفظ

[Esperanto]

پيوستن به تلفظ های اسپرانتو

  • شمار متكلمان: 2.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 283
  • واژه‌های تلفظ شده: 19.857
  • واژه‌های تلفظ نشده: 0
  • اسپرانتو عكس از Public domain