زبان: اسپرانتو [Esperanto]

پيوستن به تلفظ های اسپرانتو

  • شمار متكلمان: 2.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 259
  • واژه‌های تلفظ شده: 17.930
  • واژه‌های تلفظ نشده: 292
  • اسپرانتو عكس از Public domain