انگلیسی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به UK (از United Kingdom Patent Office به Office for Standards in Education)

زبان: انگلیسی [en] بازگشت به انگلیسی

دسته بندی: UK تصديق UK تلفظ ها