انگلیسی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به English (از Richard Suart به Mervyn King)

زبان: انگلیسی [en] بازگشت به انگلیسی

دسته بندی: English تصديق English تلفظ ها