یونانی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به religion

زبان: یونانی [el] بازگشت به یونانی

دسته بندی: religion تصديق religion تلفظ ها