ديوهی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به dhivehi

زبان: ديوهی [dv] بازگشت به ديوهی

دسته بندی: dhivehi تصديق dhivehi تلفظ ها

0 كلمات برچسب زده شده با عنوان "dhivehi".

كلمه ای در اين دسته بندی موجود نيست.
آيا می خواهيد واژۀ جديدی اضافه كنيد؟