آلمانی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به plurale tantum (از Escherichia coli-Bakterien به Fahrtkosten)

زبان: آلمانی [de] بازگشت به آلمانی

دسته بندی: plurale tantum تصديق plurale tantum تلفظ ها

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی