آلمانی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به plurale tantum (از Durcharbeitungskosten به Abwasserentsorgungskosten)

زبان: آلمانی [de] بازگشت به آلمانی

دسته بندی: plurale tantum تصديق plurale tantum تلفظ ها