آلمانی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به male names (از Vincent به Ralf)

زبان: آلمانی [de] بازگشت به آلمانی

دسته بندی: male names تصديق male names تلفظ ها