آلمانی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به irregular plural (از Migrationssoziologinnen به Verwenderansprüche)

زبان: آلمانی [de] بازگشت به آلمانی

دسته بندی: irregular plural تصديق irregular plural تلفظ ها