آلمانی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به female names (از Madeleine به Gira)

زبان: آلمانی [de] بازگشت به آلمانی

دسته بندی: female names تصديق female names تلفظ ها