زبان:

دانمارکی

[da]

بازگشت به دانمارکی

دسته بندی: Numbers in Armenian

تصديق Numbers in Armenian تلفظ ها