دانمارکی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به Numbers in Armenian

زبان: دانمارکی [da] بازگشت به دانمارکی

دسته بندی: Numbers in Armenian تصديق Numbers in Armenian تلفظ ها

14 كلمات برچسب زده شده با عنوان "Numbers in Armenian". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا