دانمارکی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به materials

زبان: دانمارکی [da] بازگشت به دانمارکی

دسته بندی: materials تصديق materials تلفظ ها