دانمارکی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به male names

زبان: دانمارکی [da] بازگشت به دانمارکی

دسته بندی: male names تصديق male names تلفظ ها