دانمارکی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به language names

زبان: دانمارکی [da] بازگشت به دانمارکی

دسته بندی: language names تصديق language names تلفظ ها