دانمارکی راهنمای تلفظ

[Dansk]

پيوستن به تلفظ های دانمارکی

  • شمار متكلمان: 6.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 1.821
  • واژه‌های تلفظ شده: 19.746
  • واژه‌های تلفظ نشده: 943
  • دانمارکی عكس از Public domain