دانمارکی راهنمای تلفظ

[Dansk]

پيوستن به تلفظ های دانمارکی

  • شمار متكلمان: 6.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 1.702
  • واژه‌های تلفظ شده: 17.567
  • واژه‌های تلفظ نشده: 42
  • دانمارکی عكس از Public domain