دانمارکی راهنمای تلفظ

[Dansk]

پيوستن به تلفظ های دانمارکی

  • شمار متكلمان: 6.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 1.772
  • واژه‌های تلفظ شده: 18.180
  • واژه‌های تلفظ نشده: 101
  • دانمارکی عكس از Public domain