ولزی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به given name (masculine)

زبان: ولزی [cy] بازگشت به ولزی

دسته بندی: given name (masculine) تصديق given name (masculine) تلفظ ها

12 كلمات برچسب زده شده با عنوان "given name (masculine)". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا