ولزی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به given name (feminine)

زبان: ولزی [cy] بازگشت به ولزی

دسته بندی: given name (feminine) تصديق given name (feminine) تلفظ ها

10 كلمات برچسب زده شده با عنوان "given name (feminine)". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا