ولزی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به cities

زبان: ولزی [cy] بازگشت به ولزی

دسته بندی: cities تصديق cities تلفظ ها