زبان: ولزی [Cymraeg]

پيوستن به تلفظ های ولزی

  • شمار متكلمان: 600.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 326
  • واژه‌های تلفظ شده: 3.084
  • واژه‌های تلفظ نشده: 1.182
  • ولزی