ولزی راهنمای تلفظ

[Cymraeg]

پيوستن به تلفظ های ولزی

  • شمار متكلمان: 600.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 373
  • واژه‌های تلفظ شده: 4.141
  • واژه‌های تلفظ نشده: 1.719
  • ولزی عكس از Samasnookerfan