ولزی راهنمای تلفظ

[Cymraeg]

پيوستن به تلفظ های ولزی

  • شمار متكلمان: 600.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 342
  • واژه‌های تلفظ شده: 3.287
  • واژه‌های تلفظ نشده: 1.275
  • ولزی عكس از Samasnookerfan