چوواشی راهنمای تلفظ

[Чӑваш]

پيوستن به تلفظ های چوواشی

  • شمار متكلمان: 1.330.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 38
  • واژه‌های تلفظ شده: 5.104
  • واژه‌های تلفظ نشده: 1.010